Renovering

Tillståndsplikt vid renovering
Mindre förändringar får göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Du får tex sätta upp nya skåp eller lägga nytt golv. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum.

Som bostadsrättsinnehavare ska du anmäla till styrelsen innan du företar ett omfattande renoveringsarbete. Enligt Bostadsrättslagen 7 kap § 7 måste tillstånd begäras hos Brf:s styrelse för att ändra på följande:

- Bärande vägg,
- Rördragning i badrum och kök,
- Förändring av kulturhistorisk miljö (öppen spis, serveringsskåp)
- Vid byte från gasspis till elspis.

Styrelsen får inte neka till ändringen om det inte finns risk för påtaglig skada. 

Vid renovering i våtutrymmen (badrum och kök) ska arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. Styrelsen kräver protokoll där metod för arbetet noggrant beskrivs av branschkunnig yrkesman. Om arbetet inte utförs av sådan, ska inspektion företas och besiktningsprotokoll skrivas. Anmäl i sådana fall till styrelsen i förväg.

Renovering får inte påbörjas förrän du fått skriftligt godkännande av styrelsen. Inlämnande av underlag såsom skisser och ritningar är inte ett godkännande utan endast ett underlag för styrelsen att ta ställning till.

Alla fasta elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Inga förändringar får göras i proppskåp utan styrelsens skriftliga tillstånd. 

Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Ibland kan det behövas en bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. 

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång och renoverar! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende. Störande arbete, såsom bilning, rivning, golvslipning, borrning och annat arbete som medför störande ljud ska förläggas till vardagar mellan 08-17. Tänk också på att täcka för ventiler om ni utför arbete enligt ovan som dammar mycket, dammet kan spridas till grannar genom ventilationen.

Skydda hissen vid flytt eller renovering, hissinteriören är ömtålig och träfanéren skadas lätt. Informera gärna grannar genom att sätta upp lappar i trapphusen om eventuella renoveringsarbetens art och omfattning.